Regulamin - MGOPS Bodzentyn

Idź do spisu treści

Menu główne:

Regulamin

Świetlice Ś-S
 
Regulamin Świetlic środowiskowo-socjoterapeutycznych
na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Niniejszy Regulamin określa szczegółową organizację i zakres działania Świetlic środowiskowo-socjoterapeutycznych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn. 
 
§2
 1. Świetlice środowiskowo-socjoterapeutyczne na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn, zwane dalej Świetlicami są  powołane do wykonywania zadań własnych gminy określonych w:
a)      art.17  ust.1  pkt.1, art.17 ust.2 pkt.4  ustawy z dnia  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej   (Dz.U.  z  2016r.  poz. 930 z późn. zm.),
b)      art.18 ust.1, art.28 ust.4 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /t.j. Dz.U.  z 2016 r. poz. 575 z późn. zm./,
c)       projekcie w ramach Priorytetu IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe),  pt. „ Utworzenie i rozwój  sieci świetlic środowiskowo-socjoterapeutycznych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn”
d)      niniejszym Regulaminie.
 1. Zadania określone w ust. 1 realizują kierownik Świetlic oraz wychowawcy zatrudnieni
  w Świetlicach.
 2. Obszarem działania  Świetlic jest Gmina Bodzentyn.
§3
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a)      Świetlicach - należy przez to rozumieć Świetlice środowiskowo- socjoterapeutyczne
w miejscowościach: Bodzentyn, Rynek Górny 11; Leśna-Stara Wieś nr 1; Święta Katarzyna ul.Kielecka 45; Stara Wieś nr 28.
b)      Ośrodku - należy przez to rozumieć Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bodzentynie.
c)      Kierowniku – należy przez to rozumieć Kierownika Świetlic środowiskowo-socjoterapeutycznych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn.
d)      Wychowawcach - należy przez to rozumieć wychowawców zatrudnionych w Świetlicach
§4
 1. Świetlice środowiskowo - socjoterapeutyczne na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn są placówkami opiekuńczo - wychowawczymi wsparcia dziennego i działają w ramach Priorytetu IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe), projekcie pt. „Utworzenie
  i rozwój  sieci świetlic środowiskowo-socjoterapeutycznych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn”
 2. Świetlice przeznaczone są dla grupy dzieci, w wieku szkolnym od 6 – 16 lat oraz dla ich rodziców, zamieszkujących na terenie Gminy Bodzentyn.
Rozdział II
Cele, zadania i formy pracy
§ 5
 1. Świetlice są placówkami opiekuńczo-wychowawczymi wsparcia dziennego, celem których jest podejmowanie działań opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych nad dziećmi i młodzieżą poprzez wspieranie rozwoju dziecka i eliminowanie zaburzeń zachowania.
§ 6
 1. Świetlice realizują następujące zadania:
a)      sprawują opiekę wychowawczą nad dziećmi w godzinach przebywania dziecka w świetlicy
b)      rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci,
c)      rozwijają samodzielność i samorządność oraz społeczną aktywność,
d)      udzielają pomocy w nauce swoim wychowankom, tworzą warunki do nauki własnej,
e)      dbają o zachowanie zdrowia, kształtowanie nawyków higieny i czystości,
f)       udzielają wsparcia psychologicznego i pedagogicznego dzieciom w celu stymulowania prawidłowego rozwoju emocjonalno-poznawczego,
g)      udzielają wsparcia psychologicznego i pedagogicznego rodzicom,
h)      prowadzą zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z problemami w zachowaniu oraz ich rodziców.
§ 7
W celu realizacji zadań, o których mowa w § 6 Świetlice współpracują z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
§ 8
Świetlice ma charakter wsparcia dziennego i prowadzi w szczególności następujące formy pracy środowiskowej:
1) pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych,
2) zajęcia socjoterapeutyczne,
3) pomoc w nauce,
4) pomoc socjalną poprzez:
a) zapewnienie wychowankom jednego posiłku,
b) wyposażenie potrzebne do zajęć,
5) organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć rekreacyjnych.
Rozdział III
Wychowankowie Świetlic
§ 9
Wychowankowie Świetlic mają określone prawa i obowiązki.
1. Wychowanek ma prawo do:
a) ochrony i poszanowania jego godności oraz życzliwego i podmiotowego traktowania,
b) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej,
c) swobodnego wyrażania myśli i przekonań,
d) ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,
e) uzyskania od wychowawców wszechstronnej pomocy, opieki wychowawczej i zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych w Placówce i poza jej terenem.
2. Wychowanek zobowiązany jest do:
a) współpracy w procesie wychowania i terapii,
b) przestrzegania zasad kultury współżycia,
c) uznawania godności i podmiotowości innych osób,
d) dbałości o ład  i porządek w pomieszczeniach Świetlicy, uczestniczenia w pracach porządkowych i samoobsługowych,
e) wyrabiania u siebie nawyków poprawnego wysławiania się, eliminowania wulgaryzmów,
f) pełnienia funkcji dyżurnego, zgodnie z harmonogramem dyżurów,
g) wystrzegania się kontaktów z używkami,
h) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie,
i) systematycznego udziału w zajęciach.
 
§ 10
Nagrody i wyróżnienia przyznawane wychowankom:
a) pochwała udzielona indywidualnie,
b) pochwała udzielona na forum grupy,
c) pochwała udzielona na forum całej społeczności Świetlic,
d) list pochwalny wysłany do rodziców,
e) pierwszeństwo udziału w organizowanych wycieczkach i innych imprezach,
f) nagrody rzeczowe.
§ 11
   1. Konsekwencje wobec Wychowanków za niewłaściwe zachowanie:
a) upomnienie udzielone przez wychowawcę indywidualnie lub na forum grupy,
b) wykonywanie przez pewien czas czynności porządkowych,
c) zakaz uczestnictwa w atrakcyjnych formach pracy Świetlic,
d) wykluczenie ze społeczności Świetlicy.
 
   2. Przez niewłaściwe zachowanie należy rozumieć:
a) przekraczanie ustalonych norm i zasad,
b) niszczenie mienia, agresywne zachowanie,
c) używanie wulgaryzmów, wyłudzanie, kradzieże,
d) utrudnianie prowadzenia zajęć,
e) kłamanie i oszukiwanie, demoralizowanie,
f) nieodpowiedzialne zachowanie, również poza terenem Świetlic,
g) stwarzanie sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu własnemu lub innych,
h) palenie tytoniu, picie alkoholu, zażywanie narkotyków,
i) opuszczanie zajęć.
 
3 .Procedura postępowania w przypadku opuszczenia świetlicy bez pozwolenia:
a)      Wychowawca powiadamia Kierownika Świetlicy i rodziców.
b)      W obecności rodziców przeprowadza rozmowę z uczniem w celu przypomnienia regulaminu świetlicy.
c)      Wychowawca sporządza notatkę służbową w zeszycie informacji o uczniach.
d)      W przypadku trzeciego opuszczenia świetlicy bez pozwolenia uczeń może zostać czasowo zawieszony (na okres 2 tygodni) w prawach uczestnika świetlicy. W tym czasie rodzice zobowiązani są do zapewnienia dziecku opieki.
 
4. Procedura postępowania w przypadku pozostawania dziecka w świetlicy po godzinach pracy:
a)      Rozmowa z uczniem i ustalenie przyczyny pozostania w świetlicy.
b)      Telefoniczne poinformowanie rodziców lub najbliższych o miejscu przebywania dziecka.
c)      W przypadku braku kontaktu z rodziną lub z opiekunami dziecka powiadomienie najbliższej jednostki policji.
d)      Wychowawca informuje o zaistniałej sytuacji kierownika Świetlicy i Dyrektora Szkoły.
e)       Oczekiwanie na odbiór dziecka przez dorosłego członka rodziny lub opiekuna.
f)       Rozmowa z rodzicem, członkiem rodziny lub opiekunem na temat punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy.
g)      W sytuacji, kiedy dziecko w dalszym ciągu pozostaje w świetlicy po godzinach pracy, a rozmowy z rodzicami lub opiekunami nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, wychowawca  informuje dyrektora szkoły, wychowawcę dziecka, pedagoga szkolnego, kuratora społecznego-jeżeli nad rodziną sprawuje opiekę. Po konsultacji podejmowane są odpowiednie  kroki.
§12
Prawa i obowiązki rodziców:
a)      Rodzice mogą wpływać na proces wychowawczo opiekuńczy, któremu podlega ich dziecko.
b)      W sytuacji spornej, w której uczestniczy wychowawca rodzic ma prawo do interwencji
u Kierownika Świetlic.
c)      Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.
d)      Rodzice zobowiązani są przestrzegania wcześniej zadeklarowanych godzin pobytu dziecka 
w świetlicy oraz jego odbioru do godziny zakończenia zajęć.
e)       Rodzic ma obowiązek potwierdzić w formie pisemnej samodzielny powrót dziecka do domu lub odebranie go przez osoby upoważnione. Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do zgłoszenia odbioru dziecka wychowawcy świetlicy.
f)       Po zakończeniu zajęć świetlicowych rodzice ponoszą odpowiedzialność za nieodebrane dziecko.
g)      W razie nieodebrania dziecka ze świetlicy wychowy postępują zgodnie z procedurą.
h)      Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią REGULAMINU ŚWIETLICY  i przestrzegania ujętych tam zasad.
                                
Rozdział IV
Zasady działania i organizacja pracy Świetlic
 
§ 13
a.      W świetlicach zatrudniani są w miarę potrzeb:
a) wychowawcy, kierujący procesem wychowawczym dziecka,
b) pracownicy prowadzący warsztaty.
 
b.      Wychowawcy, zatrudnieni w Placówce prowadzą zajęcia, i ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w pomieszczeniach Świetlicy, podczas zabaw na zewnątrz oraz podczas wycieczek i innych imprez,  a w szczególności:
a)      poznają sytuację rodzinną, wychowawczą i szkolną dzieci i młodzieży, ich stan zdrowia, zainteresowania, uzdolnienia, a także przy udziale innych specjalistów diagnozują przyczyny występujących problemów,
b)      współuczestniczą w opracowaniu i realizacji indywidualnych oraz grupowych programów opiekuńczych i wychowawczych,
c)      prowadzą zajęcia z grupą wychowanków,
d)      sprawują opiekę nad procesem wychowania,
e)      inspirują i organizuje działania zespołowe powierzonej grupy wychowanków,
f)       prowadzą obowiązująca dokumentację,
g)      stwarzają warunki do rozwijania zainteresowań.
h)      planują i przygotowują roczny plan pracy.
i)        współpracują z rodzicami wychowanków, szkołami, kuratorami rodzinnymi, pracownikami socjalnymi, asystentami rodzin  i informują ich o spostrzeżonych postępach i trudnościach dziecka,
j)        organizują zajęcia z udziałem rodziców,
k)      dbają o powierzony sprzęt i lokal,
l)        przestrzegają przepisów BHP,
e)             Szczegółowe zadania Wychowawcy określa indywidualny zakres czynności.
f)                Liczba dzieci pozostających pod opieką jednego wychowawcy w Świetlic jest dostosowana do potrzeb dzieci oraz rodzaju prowadzonych zajęć.
g)             Działalność Świetlic może być uzupełniana pracą świadczoną przez wolontariuszy.
6. Wolontariusze wykonują pracę za zgodą i pod nadzorem Kierownika lub wychowawcy.
7. Wolontariuszem może być osoba, która:
·         jest pełnoletnia lub niepełnoletnia za zgodą rodzica lub opiekuna,
·         nie jest karana,
·         została poinformowana o specyfice pracy wychowawczej i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci i ich rodzin, które znajdują się w świetlicy.
 
§14
Dokumentacja Placówki
a.      Świetlice prowadzi następującą dokumentację:
a)      książkę ewidencji wychowanków,
b)      dokumentację osobistą dziecka: Wniosek o przyjęcie do świetlicy (zał. nr 1), Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej (zał. Nr 2), Karta dziecka (zał. nr 3) itp.
c)      dziennik zajęć,
d)      roczny plan pracy,
e)      program zajęć socjoterapeutycznych,
f)       kartę udziału w zajęciach specjalistycznych,
g)      listę obecności wychowanków.
b.      Dokumentacja osobista wychowanków prowadzona jest z przestrzeganiem zasad  poufności i dyskrecji. Akta dzieci przechowywane są w szafie zamykanej na klucz.
c.       Dokumentacja dziecka może być dostępna tylko dla osób prowadzących merytoryczną pomoc wychowankom i rodzicom, a o jej udostępnianiu każdorazowo decyduje Kierownik.
 
§15
1.      Świetlice pracują przez cały rok, we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku,
w wymiarze 5 godzin dziennie.
2.      Wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne w ramach działalności świetlic organizowane będą w weekendy, pod opieką wychowawców, poza siedzibą świetlicy.
 
§16
 1. Wychowanków do Świetlicy przyjmuje się na wniosek rodziców (opiekuna prawnego),
 2. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do Świetlicy oraz podczas powrotu ze Świetlicy odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 3. Pobyt dziecka w Placówce jest dobrowolny i nieodpłatny.
 4. O przyjęciu dziecka do Placówki decyduje Komisja do spraw rekrutacji do Świetlic środowiskowo-socjoterapeutycznych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn.
 5. Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu do placówki mają dzieci pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych lub dzieci z problemami w zachowaniu, zamieszkujące na terenie Gminy Bodzentyn.
 6. Lista uzupełniona zostanie dziećmi zgłoszonymi do placówki zgodnie – umieszczonymi na liście rezerwowej.
 7. W sytuacji, gdy liczba chętnych przewyższa liczbę miejsc w świetlicy, będzie utworzona lista rezerwowa, a umieszczone na niej osoby chętne będą kwalifikowane do zajęć zgodnie
  z posiadanymi wolnymi miejscami.
 8. O rezygnacji ze świadczeń placówki rodzice lub opiekunowie dziecka niezwłocznie powinni poinformować Kierownika.
 9. Dzieci, które mimo zapisania do placówki nie będą do niej uczęszczać przez okres maximum 1 tygodnia  bez usprawiedliwienia, mogą zostać automatycznie wypisane ze Świetlic
 10. Warunkiem przyjęcia jest wypełnienie „Wniosku o przyjęcie dziecka do Świetlicy i Kraty zgłoszenia dziecka do świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej przez rodziców lub opiekunów, zawierającego dane osobowe oraz zgodę na pobyt dziecka w placówce .
 
§ 17
Gospodarka finansowa Świetlic środowiskowo-socjoterapeutycznych
 
Świetlice środowiskowo-socjoterapeutyczne w Gminie  Bodzentyn, finansowane są ze środków unijnych - w ramach Priorytetu IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe),  w ramach projektu  pn. „ Utworzenie i rozwój  sieci świetlic środowiskowo-socjoterapeutycznych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn”, środków własnych Gminy oraz innych środków dozwolonych przepisami prawa.
 
§ 18
Zmiana regulaminu wymaga trybu przewidzianego dla jego nadania.
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego