Regulamin rekrutacji - MGOPS Bodzentyn

Idź do spisu treści

Menu główne:

Regulamin rekrutacji

POKL > 2011

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

REGULAMIN REKRUTACJI

DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO
"AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN"


realizowanego przez Gminę Bodzentyn/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie
w ramach "Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki",
Priorytet VII "Promocja integracji społecznej",
Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji",
Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"
Okres realizacji projektu: 01 stycznia 2011 r. - 31 grudnia 2011 r.

§ 1. Definicje
1. Projekt - oznacza projekt systemowy pn. "AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN"
2. Realizator - Gmina Bodzentyn/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie.
3. Uczestnik/Uczestniczka projektu - osoba bezrobotna, w tym długotrwale bezrobotna, nieaktywna zawodowo (w tym osoby niepełnosprawne) bądź zatrudniona (w tym rolnicy) zakwalifikowana do wsparcia w ramach projektu systemowego "AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN";
4. Koordynator Projektu - osoba zarządzająca Projektem.
5. Zespół Realizujący Projekt - Zespół Realizujący Projekt pn. "AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN" powołany Zarządzeniem kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie.
6. Punkt Rekrutacyjny (Biuro Projektu) - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn.

§ 2. Informacje ogólne

1. Projekt realizowany jest przez Gminę Bodzentyn/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bodzentynie w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
2. Punkt Rekrutacyjny - Biuro Projektu zorganizowany jest w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn.
3. Ogólnym celem Projektu jest zaktywizowanie społeczno-zawodowe 18 osób z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn do końca 2011 r. Do celów szczegółowych projektu należy:
a. ukierunkowanie na identyfikację osobistych potrzeb zawodowych;
b. podniesienie kwalifikacji zawodowych;
c. nabycie umiejętności sprawnego poruszania się po rynku pracy;
d. wzrost motywacji do poszukiwania zatrudnienia, wzrost poczucia własnej wartości na rynku pracy;
e. wzmocnienie umiejętności społecznych wymaganych na rynku pracy;
f. poprawa sytuacji społeczno-materialnej uczestników/uczestniczek projektu;
4. Rekrutacja rozpocznie się 03 stycznia 2011 roku i będzie mieć charakter ciągły. Rekrutacja potrwa do momentu wyłonienia do projektu 18 osób spełniających kryteria uczestnictwa
w Poddziałaniu 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jednak nie później niż do dnia 31 marca 2011 roku z zastrzeżeniem ust. 5.
5. W przypadku wcześniejszego zebrania wymaganej ilości uczestników/uczestniczek projektu rekrutacja zakończy się przed datą określoną w ust. 4.
6. Liczbę uczestników/uczestniczek projektu ustalono na 18 osób. Wśród nich znajdować się będą osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo (w tym osoby niepełnosprawne) oraz rolnicy korzystający ze świadczeń pomocy społecznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bodzentynie.
7. Osoby zakwalifikowane do projektu objęte zostaną kontraktami socjalnymi w ramach których m.in. wezmą udział w szkoleniach/warsztatach, otrzymają także wsparcie dochodowe w ramach zadania "Zasiłki
i pomoc w naturze".
8. Nabór do projektu jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych spełniających kryteria określone w § 3 niniejszego regulaminu.
9. Informacje o miejscu rekrutacji dostępne będą na materiałach promocyjnych, a także na stronie internetowej projektu www.mgopsbodzentyn.pl.

§ 3. Kryteria uczestnictwa w Projekcie:

1. Status uczestnika/uczestniczki projektu - w projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne (w tym długotrwale bezrobotne), nieaktywne zawodowo (w tym osoby niepełnosprawne) oraz zatrudnieni (w tym rolnicy), zamieszkujący Miasto i Gminę Bodzentyn, korzystający ze świadczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie.
2. Złożenie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bodzentynie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego m.in. na stronie internetowej www.mgopsbodzentyn.pl.
3. Osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo (tj. niepozostające w zatrudnieniu i nie zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy) oraz rolnicy podlegać będą następującym kryterium selekcji:
a. okres pozostawania bez pracy,
b. jakość posiadanych kwalifikacji zawodowych bądź ich brak,
c. ocena pracownika socjalnego o motywacji osoby do realizacji założonych w projekcie działań.
4. W trakcie rekrutacji oddzielnym kryteriom wyboru podlegać będą osoby niepełnosprawne. O ostatecznym zakwalifikowaniu do udziału w projekcie osób niepełnosprawnych decydować będzie:
a. posiadanie orzeczenia o możliwości podjęcia pracy (np. w warunkach chronionych),
b. sytuacja materialna osoby i jego/jej rodziny,
c. pisemna ocena pracownika socjalnego o potrzebie i motywacji osoby do realizacji założonych
w projekcie działań.
5. Zawarcie kontraktu socjalnego pomiędzy uczestnikiem/uczestniczką projektu a Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bodzentynie wraz z wymaganymi oświadczeniami. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie www.mgopsbodzentyn.pl

§ 4. Procedura rekrutacji:

1. Rekrutacja ma charakter ciągły i potrwa do momentu wyłonienia do projektu 18 osób spełniających kryteria uczestnictwa w projekcie wskazane w § 3. niniejszego regulaminu.
2. Rekrutacja prowadzona będzie przez pracowników socjalnych, przy współudziale Koordynatora Projektu.
3. W trakcie procesu rekrutacji zostanie wyłonionych 18 osób z którymi zostaną podpisane kontrakty socjalne.
4. W przypadku większej liczby chętnych do udziału w projekcie, sporządzona zostanie lista rezerwowa, na wypadek rezygnacji zakwalifikowanego/-ej do projektu uczestnika/uczestniczki.
5. Osoby chętne do udziału w projekcie powinny złożyć w Punkcie Rekrutacyjnym Formularz zgłoszeniowy, dostępny w Biurze Projektu (Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3) lub na stronie internetowej www.mgopsbodzentyn.pl. Osoby bezrobotne winny okazać stosowne zaświadczenie o zarejestrowaniu
w Powiatowym Urzędzie Pracy.
6. Weryfikacji złożonych dokumentów pod względem formalnym (wypełnienie wszystkich wymaganych pól, kompletność załączników) dokonują pracownicy socjalni.
7. O ostatecznym zakwalifikowaniu osób bezrobotnych lub zatrudnionych do udziału w projekcie decydować będzie:
d. okres pozostawania bez pracy,
e. jakość posiadanych kwalifikacji zawodowych bądź ich brak,
f. ocena pracownika socjalnego o motywacji osoby do realizacji założonych w projekcie działań.
8. Osoby zatrudnione nie mogą stanowić więcej niż 50% uczestników/uczestniczek projektu.
9. O ostatecznym zakwalifikowaniu do udziału w projekcie osób niepełnosprawnych decydować będzie:
d. posiadanie orzeczenia o możliwości podjęcia pracy (np. w warunkach chronionych),
e. sytuacja materialna osoby i jego/jej rodziny,
f. pisemna ocena pracownika socjalnego o potrzebie i motywacji osoby do realizacji założonych
w projekcie działań.
10. Rekrutacja będzie przeprowadzona w zgodzie z Politykami Horyzontalnymi Unii Europejskiej:
- Polityką Równych Szans,
- Polityką Rozwoju Lokalnego,
- Polityką Społeczeństwa Informacyjnego.
11. Informacja o zakończeniu rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu, zaś dane uczestników/uczestniczek, którzy pomyślnie przeszli proces rekrutacji zostaną umieszczone w bazie danych PEFS.
12. Z osobami zakwalifikowanymi do projektu zostaną podpisane kontrakty socjalne.

§ 5. Postanowienia końcowe:

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03 stycznia 2011 roku
2. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu Rekrutacji.

Przygotowała:
Malwina Skrzyniarz-Pióro
Koordynator projektu

 

Zatwierdziła:
Beata Dulęba
Kierownik MGOPS w Bodzentynie

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego