Program Rodzina 500 plus - MGOPS Bodzentyn

Idź do spisu treści

Menu główne:

Program Rodzina 500 plus

Świadczenia rodzinne
Program Rodzina 500+
na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195).

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

Zarówno obywatelom polskim jak i cudzoziemcom, jeżeli wraz z rodziną zamieszkują na terytorium Polski i posiadają zezwolenia na pobyt oraz pozwolenie na pracę.
Świadczenie wychowawcze przysługuje:
- matce,
- ojcu,
- opiekunowi faktycznemu dziecka,
- opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie wychowawcze (500+) przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

O świadczenia wychowawcze na pierwsze dziecko mogą ubiegać się osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł, a jeżeli członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności dochód na osobę w rodzinie wynosi 1.200,00 zł

Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko jest przyznawane bez wykazywania dochodu na osobę w rodzinie.

Pierwsze dziecko - oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia.
Dzieci, które ukończyły 18 lat, w świetle ustawy nie są traktowane jak dzieci ale już jako osoby dorosłe- świadczenie na nie nie przysługują i nie liczą się do liczby dzieci.

Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.
WNIOSEK


OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU
KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DOŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE
OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E i ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. z 2012r. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY
USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM
POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
Odmiennie niż w przypadku zasiłku rodzinnego, osoba samotnie wychowująca dziecko nie musi mieć zasądzonych alimentów aby otrzymać świad¬czenie wychowawcze. Osoba samotnie wychowująca dziecko ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko nie musi zatem wykazywać drugiego rodzica w składzie rodziny i w kon¬sekwencji nie musi dołączać do wniosku informacji/oświadczeń o dochodach osiągniętych przez drugiego rodzica dziecka.

Zasady ustalania dochodu rodziny
Dochodem na podstawie, którego przyznawane będzie 500+ jest dochód z roku 2014r. chyba ze sytuacja materialna uległa zmianie tj. został utracony lub uzyskany dochód przez członka rodziny.
Do składu rodziny mogą być zaliczone dzieci do 25 roku życia pozostające na utrzymaniu rodziców oraz dzieci powyżej 25 roku życia posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Dochód członka rodziny - oznacza to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawcze¬go, z zastrzeżeniem;
W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzy¬skuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r. wynosił 2506 zł, tj. 208,83 zł miesięcznie.

Rokiem kalendarzowym, który będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres (trwający od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 r.) jest rok 2014.

Kiedy świadczenie wychowawcze nie przysługuje?
Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego.

Postępowanie w sprawach o świadczenie wychowawcze i terminy składania wniosków
Ważne: Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. i kończy się dnia 30 września 2017 r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane od 1 kwietnia 2016r. do 1 lipca 2016r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bodzentynie jak również elektronicznie, jeżeli osoby posiadają podpis elektroniczny. Godziny przyjęć wniosków: od 7:15 do 15:00

Osoby które złożą wniosek w tym okresie będą miały wypłacane świadczenia z wyrównaniem od 01-04-2016r.

Rozpatrzenie przez organ właściwy wniosku złożonego w wymienionym terminie (tj. ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego) następuje w terminie do trzech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami

Na wnioski które wpłyną po 01-07-2016r. świadczenie wychowawcze będzie wypłacane od miesiąca, w którym wniosek zostanie złożony (bez wyrównania).

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
Wzór wniosku o świadczenie wychowawcze określa Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze.

Druki wniosków należy pobierać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie lub w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn, od 17 marca 2016r.

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

W przypadku, gdy osoba ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko do wniosku dołącza odpowiednio:
 • oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) każdego członka rodziny (dochody nieopodatkowane i oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego - wzór oświadczeń w tych sprawach określa Załącznik nr 2 i Za¬łącznik nr 4 do rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze);
 • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zry¬czałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu - dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.

Ponadto, w zależności od indywidualnej sytuacji, w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze niezależnie o tego, czy na pierwsze dziecko, czy drugie i następne, do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, dołącza się inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:
 • zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację, orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świad¬czenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.
 • danych, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a, b, d, f, g oraz k (tj. imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, stan cywilny, obywatelstwo i płeć);
 • informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo¬łecznego, osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze dołącza do wniosku oświadczenie albo zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego).
 • informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności

Ustalanie prawa do świadczenia
Pierwszy okres za które przyznawane jest świadczenie wychowawcze rozpoczyna się od 1 kwietnia 2016r. i trwa do 31 października 2017r.
Pozostałe regulacje dotyczące ustalania prawa do świadczenia wychowawczego są identyczne jak w ustawie o świadczeniach rodzinnych.
Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu, o którym mowa w art. 18 ust. 1 (tj. do dnia 30 września roku następnego), nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka.
W przypadku gdy prawo do świadczenia wychowawczego uzależnione jest od niepełnosprawności dziecka, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres, na który wydane zostało orzeczenie o niepełnosprawności.


Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr infolinii uruchomionej przez 
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach:
tel. 41 342-16-35 lub 41 341-12-05

oraz pod nr telefonu 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie
tel. 41 311-55-41
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego