Podstawy prawne - MGOPS Bodzentyn

Idź do spisu treści

Menu główne:

Podstawy prawne

Działalność
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie, działa na podstawie:
·         Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /tj. Dz.U. z 2015r. poz.163 z późn. zm./;
·         Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j.Dz.U.z 2013r., poz.594 z późn. zm./;
·         Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U.z 2013r. poz.885 z późn.zm./;
·         Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych /t.j.Dz.U. z 2013r. poz.966 z późn. zm./;
·         Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych /t.j.Dz.U. z 2015r. poz. 114 z późn. zm./;
·         Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów /t.j. Dz.U. z 2015r. poz.859/;
·         Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm./;
·         Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /t.j.Dz. U. z 2012 r. poz.1356 z późn. zm./;
·         Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego /t.j.Dz. U. z 2013 poz.267/;
·         Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz. U. z 2011r, Nr 149, poz. 887 z późn. zm./;
·         Uchwały Rady Gminy w Bodzentynie Nr X/34/90 z dnia 20 marca 1990r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie;
·         Statutu i Regulaminu Ośrodka.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego