Podstawy prawne - MGOPS Bodzentyn

Idź do spisu treści

Menu główne:

Podstawy prawne

Działalność
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie, działa na podstawie:
• Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1769 z późn. zm./;
• Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j.Dz.U.z 2017r., poz.1875 z późn. zm./;
• Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U.z 2016r. poz.1870 z późn.zm./;
• Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych /t.j.Dz.U. z 2017r. poz.180 z późn. zm./;
• Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych /t.j.Dz.U. z 2017r. poz. 1952 z późn. zm./;
• Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów /t.j. Dz.U. z 2017r. poz.489/;
• Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z późn. zm./;
• Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /t.j.Dz. U. z 2016r. poz.487 z późn. zm./;
• Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego /t.j.Dz. U. z 2017 poz.1257/;
• Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz. U. z 2017r., poz. 697 z późn. zm./;
- Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny /Dz.U. z 2016 r. poz. 785 z późn. zm./;
- Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci /Dz.U. z 2016 r. poz. 195/;
- Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne /t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm/;
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm./;
- Ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016r., poz.1860).
• Uchwały Rady Gminy w Bodzentynie Nr X/34/90 z dnia 20 marca 1990r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie;
• Statutu i Regulaminu Ośrodka.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego