Ogłoszenia - MGOPS Bodzentyn

Idź do spisu treści

Menu główne:

Ogłoszenia

POKL > 2010
 


Bodzentyn, dnia 19.07.2010 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Organizacja szkoleń zawodowych oraz kursu prawa jazdy kat. B w ramach realizacji projektu systemowego pn.

AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN


Numer ogłoszenia: 215522 - 2010;

data zamieszczenia: 19.07.2010Bodzentyn, dnia 17.05.2010 r.

MGOPS-POKL.01/2010
(nr ref. postępowania)

Zawiadomienie o wynikach postępowania


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: przeprowadzenie warsztatów umiejętności społecznych, indywidualnych konsultacji z psychologiem, grupowych i indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym, dla uczestników /uczestniczek projektu systemowego pn.”Aktywny start = Aktywna integracja w Gminie Bodzentyn „ realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


W związku z wprowadzoną zmianą ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na usługi w zakresie prowadzenia warsztatów umiejętności psychospołecznych, indywidualnych konsultacji z psychologiem, grupowych i indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym, dla uczestników/uczestniczek projektu systemowego pn. "AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN" dotyczącą m.in. zmiany terminu składania ofert, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie uprzejmie informuje, iż oferty które wpłynęły bądź wpłyną do dn. 07.05.2010 r. pozostaną w stanie nienaruszonym do dnia 12.05.2010 r. i podlegać będą rozpatrzeniu bez konieczności zmiany informacji dotyczącej terminu otwarcia oferty, zamieszczonej na kopercie.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: Numer ogłoszenia MGOPS-POKL.01/2010
Data zamieszczenia: 23.04.2010 r.


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: Numer ogłoszenia MGOPS-POKL.01/2010
Data zamieszczenia: 23.04.2010 r.


Usługi w zakresie prowadzenia warsztatów umiejętności psychospołecznych, indywidualnych konsultacji z psychologiem, grupowych i indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym, dla uczestników/uczestniczek projektu systemowego pn. „AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN”

Numer ogłoszenia MGOPS-POKL.01/2010 ; data zamieszczenia: 23.04.2010 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 
 

NABÓR NA STANOWISKO KOORDYNATORA PROJEKTU
pn. „AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN”
realizowanego przez Gminę Bodzentyn/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie
w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”,
Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego