Ogłoszenia - MGOPS Bodzentyn

Idź do spisu treści

Menu główne:

Ogłoszenia

Aktualności
 
Informator

Ulotka
 
Nieodpłatna pomoc prawna

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski zacznie działać system darmowej pomocy prawnej. Będzie to rezultat wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015 poz. 1255), która zakłada stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
W skali całego kraju powstaną 1524 punkty, w których nieodpłatnie będzie świadczona pomoc prawna przez adwokatów, radców prawnych a także doradców podatkowych i absolwentów prawa legitymujących się odpowiednim doświadczeniem (w punktach pomocy prowadzonych prze organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego).

Na terenie województwa świętokrzyskiego nieodpłatna pomoc prawna będzie świadczona
w 52 punktach. Wykaz i harmonogram prac punktów na terenie naszego województwa dostępny jest na stronie:

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc prawna będzie polegała na:
 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
Wykonywanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej – będzie monitorowane przez nałożenie na udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej – obowiązku dokumentowania na karcie nieodpłatnej pomocy prawnej każdego przypadku udzielania pomocy prawnej, a także na starostów obowiązku przekazywania Ministrowi Sprawiedliwości informacji o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej (art. 7 i 12 ustawy).

Więcej informacji dotyczących systemu darmowej pomocy prawnej dostępnych jest na stronie: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/


Informacja:
Uruchomiony zostaje program „Twoja firma” który skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia:
- osoby bezrobotne, poszukujące pracy i bierne znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy
- osoby planujące odejście z rolnictwa i członków ich rodzin zarejestrowanych, jako bezrobotni w województwie świętokrzyskim.

Udział w projekcie jest bezpłatny.  
W celu ułatwienia startu, uczestnicy projektu otrzymają m.in. wsparcie  doradcze i szkoleniowe, dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości 22 700 zł, wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy prowadzenia działalności- 1 750 zł.
Jeżeli znajdzie się grupa osób zainteresowanych , Agencja Rozwoju Personalnego S- Kadra udzieli wszelkich niezbędnych informacji.

Kontakt:
Agencja Rozwoju Personalnego S- Kadra
tel./faks: 41 345 47 32; 721 399 915, 604 606 334
mail: biuro@arpszkolenia.pl
Od 1 stycznia 2016 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej można składać wnioski o świadczenie rodzicielskie.
 
        Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. 
        Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia  są : bezrobotni, studenci, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych, nieobjęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie  pobierają zasiłku macierzyńskiego, mogłą ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.
        Świadczenie przysługuje przez okres 52 tygodni,  jest niezależne od dochodu rodziny, w wysokości 1000,00 zł miesięcznie.
W przypadku urodzenia wieloraczków okres ten będzie jest wydłużony do 71 tygodni.
        Świadczenie rodzicielskie mogą otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie przysługuje  im od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka w czasie porodu).
 
         Również od 1 stycznia 2016 r. możliwe jest otrzymanie świadczeń rodzinnych w przypadku przekroczenia dochodu. Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą prawa do świadczeń rodzinnych.
         Dzięki wprowadzeniu zasady "złotówka za złotówkę" ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów. 
Świadczenia zostaną wypłacone, gdy kwota do wypłaty po zastosowaniu mechanizmu „złotówka za złotówkę" będzie nie niższa niż 20,00 zł.
        Zmiany obejmą również rodziny, które nie mają prawa do świadczeń z powodu przekroczenia progu dochodowego. Wystarczy, że ponownie  po 1 stycznia 2016 r. wystąpią z wnioskiem o wsparcie.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego