Ogłoszenia - MGOPS Bodzentyn

Idź do spisu treści

Menu główne:

Ogłoszenia

Świadczenia rodzinne
8 lutego 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej można składać wnioski o świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.
Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia są : bezrobotni, studenci, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych, nieobjęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie pobierają zasiłku macierzyńskiego, mogą ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.
Świadczenie przysługuje przez okres 52 tygodni, jest niezależnie od dochodu rodziny, w wysokości 1000,00 zł miesięcznie.
W przypadku urodzenia wieloraczków okres ten będzie jest wydłużony do 71 tygodni .
Świadczenie rodzicielskie mogą otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie przysługuje im od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka w czasie porodu).

Również od 1 stycznia 2016 r. możliwe jest otrzymanie świadczeń rodzinnych w przypadku przekroczenia dochodu. Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą prawa do świadczeń rodzinnych.
Dzięki wprowadzeniu zasady "złotówka za złotówkę" ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów.
Świadczenia zostaną wypłacone, gdy kwota do wypłaty po zastosowaniu mechanizmu „złotówka za złotówkę" będzie nie niższa niż 20,00 zł.

Zmiany obejmą również rodziny, które nie mają prawa do świadczeń z powodu przekroczenia progu dochodowego. Wystarczy, że ponownie po 1 stycznia 2016 r. wystąpią z wnioskiem o wsparcie.
13 października 2015 r.

OGŁOSZENIE

 
W dniu 23 września 2015 roku ukazało się obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r.
 
Zgodnie z treścią ww. obwieszczenia, dochód ten w 2014 r. wynosił 2506 zł, tj. 208,83 zł miesięcznie.
 
 
Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia  23  września 2015 r.
w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r.      


Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 1045) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2014 r.  2506  zł.

9 września 2014 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie
Referat Świadczeń  Rodzinnych i Referat Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego


informuje, że od 1 sierpnia  2014 r. przyjmowane są :

wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2014/2015.

Osoby, które pobierają w tutejszym Ośrodku świadczenia z funduszu alimentacyjnego winny dostarczyć:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o uzyskanych dochodach za 2013r. (oddzielnie) - wszystkich pełnoletnich osób umieszczonych w składzie rodziny,

 • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości faktycznie zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne  w 2013r.,

 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości stypendiów uzyskanych w 2013r.,

 • zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych,

 • zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2013r.,

 • oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego w 2013r albo nakaz płatniczy za 2013 r.. (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego),

 • zaświadczenie z KRUS lub oświadczenie (w przypadku pobierania zasiłku chorobowego w 2013 r.),

 • zaświadczenie z KRUS lub 4 odcinki opłat KRUS za 2013 r. (dołączają osoby podlegające ubezpieczeniu w KRUS),

 • zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej (w terminie od 02 do 08 września br.),

 • oraz wszelkie dokumenty mające wpływ na przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.


wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku na okres zasiłkowy 2014/2015r.
przyjmowane będą od 01-09-2014r.

Osoby, które pobierają w tutejszym Ośrodku zasiłek rodzinny wraz z przysługującymi dodatkami winny dostarczyć:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego albo oświadczenie o uzyskanych dochodach za 2013r. (oddzielnie) - wszystkich pełnoletnich osób umieszczonych w składzie rodziny;

 • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości faktycznie zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2013r. (oddzielnie) lub od pracodawcy;

 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości stypendiów uzyskanych w 2013r.;

 • zaświadczenie od komornika albo oświadczenie o wysokości alimentów wyegzekwowanych w 2013 r.;

 • oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego w 2013r. albo nakaz płatniczy za 2013r. (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego);

 • zaświadczenie z KRUS lub oświadczenie (w przypadku  pobierania zasiłku chorobowego w 2013 r.);

 • zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu lub 4 odcinki opłat KRUS za 2013r.( dołączają osoby podlegające ubezpieczeniu w KRUS);

 • zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej (w terminie od 01 do 08 września br.);

 • oraz wszelkie dokumenty mające wpływ na przyznanie świadczeń rodzinnych;

 • zaświadczenie z GOPS, MOPR, MGOPS jeżeli osoba ubiegająca się lub drugi z rodziców jest zameldowany na terenie innej gminy -o nie ubieganie się o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2014/2015.


Jednocześnie informujemy, że w toku postępowania administracyjnego Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.
DRUKI NALEŻY POBIERAĆ  W TUTEJSZYM OŚRODKU W REFERACIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego