Kryteria dochodowe - MGOPS Bodzentyn

Idź do spisu treści

Menu główne:

Kryteria dochodowe

Świadczenia rodzinne

Kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku rodzinnego, także wysokość poszczególnych świadczeń rodzinnych podlegają weryfikacji co 3 lata. pierwszej weryfikacji dokonano w 2006 roku

Kryterium dochodowe świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 

I. Zasiłek rodziny i dodatki do zasiłku rodzinnego 
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego  przysługują, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 574 zł (od 01.11.2015 - 674 zł). Jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kwota nie może być większa niż 664 zł (od 01.11.2015 - 764 zł). Należy legitymować się wtedy orzeczeniem o niepełnosprawności (w przypadku dziecka do 16 r. życia) lub orzeczeniem o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (w przypadku starszych dzieci lub osoby pełnoletniej uczącej się).Zasiłek przysługuje również osobom, których dochód przekracza wyżej wymienione stawki o kwotę niższą lub równą najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany. Musi być jednak spełniony warunek: zasiłek rodzinny przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym (czyli dwa razy z rzędu) zasiłek rodzinny nie przysługuje.

Przykład: Najniższy zasiłek rodzinny wynosi 89 zł (od 01.11.2015 )  Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę wynosi 678 zł. Rodzina otrzyma zasiłek jeśli w okresie poprzednim (do 31 października  2014 r.) pobierała już zasiłek rodzinny. Zasiłek zostanie przyznany ponieważ dochód nie przekroczył 763 zł (674 + 89 = 763).

II. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00zł.
 
III. Świadczenia opiekuńcze
Zasiłek pielęgnacyjny 
Zasiłek pielęgnacyjny nie jest uzależniony od spełnienia kryterium dochodowego. 
Świadczenie pielęgnacyjne
Od 1 stycznia 2010 r. przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego nie jest uzależnione od  spełnienia kryterium dochodowego.
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 664,00 zł (od 01.11.2015 – kwoty 764,00 zł)
 
IV. Świadczenie rodzicielskie ( od 01.10.2016)
Świadczenie rodzicielskie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.
  
V. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
Przy ustalaniu prawa do świadczenia z  funduszu alimentacyjnego należy spełniać kryterium dochodowe. Dochody rodziny w przeliczeniu na osobę nie mogą być wyższe niż 725 zł. Dochody liczymy tak jak w przypadku świadczeń rodzinnych; uwzględniamy więc dochód z roku poprzedzającego okres zasiłkowy.
 

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego