Aktywna integracja - MGOPS Bodzentyn

Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktywna integracja

POKL > 2010
 
 

Bodzentyn, dnia 06.07.2010 r.


W dniach 28 – 30 czerwca 2010 r. 3 uczestników i 13 uczestniczek projektu systemowego pn. „AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN”, realizowanego przez Gminę Bodzentyn/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, uczestniczyli w warsztacie wizażu, autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku w miejscu pracy wraz z doborem oraz wykonaniem u każdej z osób fryzury dostosowanej do indywidualnej palety barw, kształtu twarzy i głowy.

W ramach prowadzonego warsztatu każdej z osób udzielone zostało doradztwo w zakresie: jak najodpowiedniej przygotować swój wygląd zewnętrzny do rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą?

Prowadzący warsztat przeprowadzili dla uczestników/uczestniczek zajęć analizę kolorystyczną wraz z doborem właściwej kolorystyki dla, stosownego na rozmowę kwalifikacyjną, ubioru a także makijażu w przypadku Pań. W trakcie zajęć uczestnicy/uczestniczki warsztatów zapoznali się z zasadami pielęgnacji cery w zależności od jej rodzaju. Uczestniczkom przedstawiona została technika robienia profesjonalnego makijażu. W trakcie warsztatu każda z Pań miała możliwość samodzielnego wykonania makijażu, by móc go później powtórzyć przed rozmową kwalifikacyjną. Uczestnikom/uczestniczkom warsztatu wykonano fryzury dostosowane do indywidualnej palety barw i kształtu twarzy każdej z osób.

Bodzentyn, dnia 30.06.2010 r.


W ramach realizacji projektu systemowego pn. „AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN”, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1, dla uczestników/uczestniczek projektu zorganizowane zostały grupowe i indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym, indywidualne konsultacje psychologiczne oraz warsztaty umiejętności społecznych. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem były w/w usługi, realizację indywidualnych i grupowych zajęć z doradcą zawodowym powierzono firmie: Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, zaś realizację warsztatów umiejętności społecznych oraz indywidualnych zajęć z psychologiem – firmie EKO-SYSTEM P.P. – R.O.E. i I.S. z siedzibą w Kaliszu.

Przeprowadzone warsztaty umiejętności psychospołecznych mały na celu odpowiednie kształtowanie umiejętności interpersonalnych i społecznych niezbędnych do podejmowania ról społecznych i zawodowych. W trakcie zajęć uczestnicy/uczestniczki projektu, dzięki identyfikacji mocnych i słabych stron własnej osobowości, mieli/-ły możliwość dokonania analizy swojej wiedzy i zdobytych umiejętności, wzmocnienia poczucia własnej wartości. Poznali/-ły techniki radzenia sobie w trudnych sytuacjach, walki ze stresem i asertywności.

Dzięki indywidualnym konsultacjom psychologicznym uczestnicy/uczestniczki projektu mieli/-ły możliwość nabycia umiejętności rozwiązywania problemów psychologicznych dotyczących ich szeroko rozumianej sytuacji życiowej i aktywności zawodowej oraz zwiększenia motywacji do działania. Zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego dotyczyły zaś zwiększenia szansy wejścia na rynek pracy uczestników/uczestniczek projektu a zatem miały na celu wsparcie uczestników/uczestniczek projektu w rozwiązywaniu problemów związanych z ich osobistą aktywnością zawodową, w tym diagnozę możliwości zawodowych, tj.: rozpoznanie potencjału zawodowego, urealnienie samooceny i rozwinięcie wglądu we własne możliwości.
W wyniku przeprowadzonego wsparcia w postaci grupowych i indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym, indywidualnych konsultacji psychologicznych oraz warsztatów umiejętności społecznych, uczestnicy/uczestniczki projektu nabyli odpowiednie umiejętności przygotowujące ich do uczestnictwa w wybranych przez siebie szkoleniach zawodowych.

Gmina Bodzentyn/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie w związku z realizacją w 2010 roku projektu systemowego pn. „AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej serdecznie zaprasza osoby bezrobotne bądź nieaktywne zawodowo, korzystające z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie do udziału w projekcie.

Projekt „AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN” podejmuje działania na rzecz wspierania rozwoju i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo chcących podwyższyć lub dostosować kwalifikacje zawodowe do potrzeb rynku pracy w województwie świętokrzyskim. Uczestnicy w ramach projektu mogą skorzystać z 4 rodzajów wsparcia:

  • spotkań z psychologiem,

  • zajęć z doradcą zawodowym,

  • warsztatów umiejętności społecznych,

  • warsztatów zawodowych.


Projekt poprzez szkolenia, doradztwo oraz wsparcie psychologa zapewnia uczestnikom pomoc w zakresie podniesienia własnej motywacji do poszukiwania zatrudnienia, podwyższenia samooceny, nauki skutecznej autoprezentacji, rozwoju asertywności, nabycia nowych bądź podniesienia niedostatecznych na rynku pracy kwalifikacji zawodowych przez co gwarantuje pomoc w zakresie znalezienia pracy.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie i spełniające kryteria rekrutacji, prosimy o wypełnienie wstępnej deklaracji uczestnictwa dostępnej w Biurze Projektu mieszczącego się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają wszystkim jego uczestnikom materiały szkoleniowe, pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca szkolenia oraz catering podczas szkoleń.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego