Aktywna integracja - MGOPS Bodzentyn

Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktywna integracja

POKL > 2012

Bodzentyn, 5 stycznia 2012 r.

Gmina Bodzentyn/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie realizujący projekt systemowy pn. „AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” serdecznie zaprasza do udziału w projekcie w roku 2012.

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo, korzystających z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie. Projekt skierowany jest do osób chcących m.in. podwyższyć bądź zmienić swoje kwalifikacje zawodowe, nabyć umiejętności sprawnego poruszania się po rynku pracy, zwiększyć motywację do poszukiwania zatrudnienia.
W ramach projektu „AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN”, zorganizowane zostanie wsparcie z zakresu:

  • indywidulanych i grupowych zajęć z doradcą zawodowym umożliwiających m.in. ukierunkowanie na identyfikację własnych potrzeb zawodowych, naukę przygotowywania dokumentów aplikacyjnych z wykorzystaniem technik komputerowych itp.,

  • indywidualnych konsultacji psychologicznych mających na celu przygotowanie do wejścia na rynek pracy dzięki identyfikacji mocnych i słabych stron,

  • organizacji warsztatów umiejętności społecznych, skupionych m.in. na rozwoju takich umiejętnościach jak asertywność, skuteczna autoprezentacja, komunikacja interpersonalna,

  • organizacji szkoleń zawodowych podnoszących lub zmieniających kwalifikacje zawodowe, dobranych odpowiednio do osobistych predyspozycji oraz wymagań rynku pracy.


Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Organizatorzy zapewniają wszystkim jego uczestnikom/uczestniczkom materiały szkoleniowe, pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca ewentualnego szkolenia, catering podczas szkoleń.

Osoby chętne do udziału w projekcie proszone są o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bodzentynie, tel. 4155 41.


Do udziału w projekcie serdecznie zapraszam
Beata Dulęba
Kierownik MGOPS w BodzentynieBodzentyn, 3 stycznia 2012 r.

Gmina Bodzentyn/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie już od 2008 roku skutecznie wdraża projekt systemowy pn. „AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN”, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.  W projekcie, w sumie od 2008 roku, udział wzięły 64 osoby z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn, borykające się z problemami bezrobocia bądź nieaktywności zawodowej, korzystające z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie.

Działania realizowane w ramach projektu w sposób kompleksowy umożliwiają zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia dzięki:

  • indywidualnym zajęciom z doradcą zawodowym, który pomaga w diagnozie osobistego potencjału i  predyspozycji zawodowych a tym samym w opracowaniu indywidualnej ścieżki zawodowej;

  • grupowym zajęciom z doradcą zawodowym, które przygotowują do intensywnego i efektywnego poszukiwania zatrudnienia;

  • indywidualnym konsultacjom psychologicznym mającym na celu wzrost działań motywacyjnych związanych z poczuciem własnej wartości na rynku pracy, odpowiednim postrzeganiem siebie i swojego rozwoju zawodowego;

  • grupowym warsztatom umiejętności społecznych, przygotowującym do efektywnego poruszania się po rynku pracy;

  • szkoleniom zawodowym, dobranym zgodnie z osobistymi predyspozycjami i zainteresowaniami poszczególnych osób, dzięki którym możliwe jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i zwiększenie własnej atrakcyjności na rynku pracy.


Obecnie Gmina Bodzentyn/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie przygotowuje się do kolejnego okresu realizacji projektu, tj. 01 stycznia - 31 grudnia 2012 roku. W ramach projektu planuje się objęcie w/w wsparciem 13 osób bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo, które chciałyby zwiększyć własną atrakcyjność na rynku pracy. Rekrutacja prowadzona będzie w okresie od stycznia do 31 marca 2012 roku przez pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie. Dla uczestników/uczestniczek projektu, oprócz wsparcia związanego z podniesieniem atrakcyjności na rynku pracy, zaplanowany został na zakończenie projektu zakup paczek świątecznych.

Do udziału w projekcie gorąco zaprasza p. Beata Dulęba - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie oraz pracownicy socjalni.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego