Aktywna integracja - MGOPS Bodzentyn

Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktywna integracja

POKL > 2011
 

W sierpniu br. otwarto kolejne szkolenia dla uczestników/uczestniczek projektu „AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN”, tj.: „Opiekun osób zależnych” (początek 22.08.2011) oraz „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych” (rozpoczęcie 23.08.2011). Szkolenia realizowane są przez Centrum Kształcenia Zawodowego z siedzibą w Starachowicach.


sierpnia 2011 roku rozpoczęto szkolenie „Mobilny handlowiec z prawem jazdy kat. B”, w którym biorą udział  2 uczestniczki projektu „AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN”. Celem szkolenia jest nabycie uprawnień do wykonywania zawodu przedstawiciela handlowego. Szkolenie obejmie m.in. następujące zagadnienia tematyczne: proces sprzedaży, organizowanie czasu pracy przedstawiciela handlowego, wykorzystanie komputera w pracy przedstawiciela handlowego czy negocjacje w procesie sprzedaży.


Od 25 lipca br. 5 uczestników/uczestniczek projektu pn. „AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZNETYN” rozpoczęło udział w szkoleniu „Prawo jazdy kat. B”. Szkolenie realizowane jest przez Centrum Kształcenia Zawodowego z siedzibą w Starachowicach a jego celem jest nabycie uprawnień do prowadzenia samochodu osobowego. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w Starachowicach, praktyczne zaś odbędą się w Kielcach.


W czerwcu br. zorganizowano dla 18 uczestników/uczestniczek projektu systemowego pn. „AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN” indywidualne konsultacje psychologiczne, finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Każda z osób zaangażowanych do udziału w projekcie uczestniczyła w 4 godzinach zajęć z psychologiem. Podczas niniejszego wsparcia zidentyfikowane zostały mocne i słabe strony poszczególnych uczestników/uczestniczek wsparcia. Celem prowadzonych konsultacji psychologicznych stało się ponadto zwiększenie motywacji do poszukiwania zatrudnienia. Osobiste rozmowy pozwoliły na zwrócenie uwagi na każdą, indywidualną sytuację życiową. Uczestnicy/uczestniczki projektu nierzadko po zakończeniu wsparcia oceniali/-ły je jako niezwykle przydatne, także jeśli chodzi o prywatną sferę życia.ramach 72 godzin indywidualnych konsultacji psychologicznych wypracowane zostały opinie psychologiczne dla każdej z osób uczestniczących w projekcie. Zajęcia posłużyły też wzmocnieniu poczucia własnej wartości na rynku pracy u poszczególnych osób.


W dniach od 15 do 28 kwietnia 2011 roku 18 uczestników/uczestniczek projektu systemowego pn. „AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN”, realizowanego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wzięło udział w indywidualnych zajęciach z doradcą zawodowym. Celem organizowanych zajęć było zdiagnozowanie potencjału i predyspozycji zawodowych uczestników/uczestniczek projektu, ich wspólna integracja oraz nauka funkcjonowania w grupie. Podczas zajęć wypracowany został dla każdego/-ej uczestnika/uczestniczki Indywidualny Plan Działania, który pozwolił na ukierunkowanie wyboru konkretnych szkoleń zawodowych dla poszczególnych osób.
Po zakończeniu szkoleń zawodowych, w dniach 05 oraz 06 grudnia bieżącego roku zorganizowane zostaną grupowe zajęcia z doradcą zawodowym, które mają przygotować do intensywnego i efektywnego poszukiwania zatrudnienia oraz pisania dokumentów aplikacyjnych z wykorzystaniem technik komputerowych. Organizacja grupowych zajęć z doradcą zawodowym po zakończeniu poszczególnych szkoleń zawodowych pozwoli ponadto na precyzyjne określenie przez doradcę zawodowego efektów z uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych oraz faktyczną szansę na uzyskanie zatrudnienia.


Z dniem 17 marca zakończona została rekrutacja uczestników/uczestniczek do projektu systemowego pn.

"AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN”


realizowanego przez Gminę Bodzentyn/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podzdziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W wyniku weryfikacji Formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie oraz oceny spełnienia warunków określonych w Regulaminie Rekrutacji, do projektu zakwalifikowano 18 osób, z którymi zawarte zostaną kontrakty socjalne. Lista niniejszych osób dostępna jest w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bodzentynie.


Gmina Bodzentyn/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie w związku z realizacją w roku 2011 projektu systemowego pn. „AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” serdecznie zaprasza do udziału w projekcie osoby w wieku aktywności zawodowej, korzystające z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie.

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie, w tym osób niepełnosprawnych. Projekt skierowany jest do osób chcących m.in. podwyższyć bądź zmienić swoje kwalifikacje zawodowe, nabyć umiejętności sprawnego poruszania się po rynku pracy, zwiększyć motywację do poszukiwania zatrudnienia.

Projekt „AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN” poprzez szkolenia, doradztwo oraz wsparcie psychologa zapewnia jego uczestnikom/uczestniczkom pomoc w zakresie podniesienia własnej motywacji do poszukiwania zatrudnienia, podwyższenia samooceny, nauki skutecznej autoprezentacji, rozwoju asertywności, nabycia nowych bądź podniesienia niedostatecznych na rynku pracy kwalifikacji zawodowych przez co gwarantuje pomoc w zakresie znalezienia pracy.

Uczestnicy/uczestniczki w ramach projektu mogą skorzystać z następujących rodzajów wsparcia:
spotkań z psychologiem, w tym skierowania i sfinansowania terapii rodzinnej lub psychospołecznej dla rodzin,
zajęć z doradcą zawodowym umożliwiających m.in. ukierunkowanie na identyfikację własnych potrzeb zawodowych, naukę przygotowywania dokumentów aplikacyjnych z wykorzystaniem technik komputerowych itp.,
organizacji warsztatów umiejętności społecznych, skupionych m.in. na rozwoju takich umiejętnościach jak asertywność, skuteczna autoprezentacja, komunikacja interpersonalna,
organizacji szkoleń zawodowych podnoszących lub zmieniających kwalifikacje zawodowe, dobranych odpowiednio do osobistych predyspozycji oraz wymagań rynku pracy.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Organizatorzy zapewniają wszystkim jego uczestnikom materiały szkoleniowe, pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca ewentualnego szkolenia, catering podczas szkoleń, jak również pokrycie kosztów zatrudnienia odpowiednich osób świadczących pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych o których mowa powyżej.

Osoby chętne do udziału w projekcie proszone są o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bodznetynie, ul. Suchedniowska 3, tel. 41 311 55 41.Do udziału w projekcie serdecznie zapraszam
Beata Dulęba
Kierownik MGOPS w BodzentynieAktywna integracja w Gminie Bodzentyn


W styczniu 2011 roku rozpoczęto realizację projektu systemowego pn. „AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, realizowanego przez Gminę Bodzentyn/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie.

W ramach projektu„AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN” podejmowane są działania na rzecz wspierania rozwoju i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo, korzystających z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie, chcących podwyższyć lub dostosować kwalifikacje zawodowe do potrzeb rynku pracy w województwie świętokrzyskim. Uczestnicyoraz uczestniczkiprojektu zdobywają, w trakcie jego realizacji, wiedzę oraz doświadczenie zawodowe, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami oraz predyspozycjami określonymi przez doradcę zawodowego na początku realizacji projektu.
Projekt poprzez warsztaty kompetencji społecznych, szkolenia zawodowe, doradztwo oraz wsparcie psychologa zapewnia jego uczestnikom pomoc w zakresie podniesienia własnej motywacji do poszukiwania zatrudnienia, podwyższenia samooceny, nauki skutecznej autoprezentacji, rozwoju asertywności, nabycia nowych bądź podniesienia niedostatecznych na rynku pracy kwalifikacji zawodowych przez co gwarantuje pomoc w zakresie znalezienia pracy.
Łącznie w latach 2008-2010 udział w projekcie „AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN”, realizowanym przez Gminę Bodzentyn/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie, z pozytywnym wynikiem zakończyło 40 osób, zamieszkujących Gminę Bodzentyn i korzystających z pomocy MGOPS w Bodzentynie. W roku 2010 wsparciem w ramach projektu zostało objętych 13 uczestniczek oraz 3 uczestników, którzy mieli okazję wziąć udział w warsztatach umiejętności społecznych oraz w indywidualnych konsultacjach psychologicznych realizowanych przez firmę EKO-SYSTEM P.P. – R.O.E. i I.S. z siedzibą w Kaliszu, w grupowych i indywidualnych zajęciach z doradcą zawodowym przeprowadzonych przez Centrum Biznesu i promocji Kadr Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz w szkoleniach zawodowych realizowanych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego ZDZ w Kielcach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach. Dodatkowo osoby zaangażowane do udziału w projekcie uczestniczyły w warsztacie wizażu, autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku w miejscu pracy, podczas którego u każdej z osób wykonana została fryzura, odpowiednia do kształtu twarzy i głowy. Warsztat przeprowadzony została przez Salon Kosmetyki AISHA z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej. Uczestnikom oraz uczestniczkom projektu zakupiona została elegancka odzież, właściwa na spotkanie rekrutacyjne związane z nabyciem zatrudnienia. Na zakończenie działań projektowych, każda z osób otrzymała pełną słodkości paczkę świąteczną.
Realizatorzy projektu, pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie, wyrażają nadzieję, iż podejmowane w ramach projektu działania, w niedalekiej przyszłości zaowocują podjęciem zatrudnienia przez osoby biorące w nich udział.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego